NASZA KADRA


podkreslnik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska
Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Magister Pedagogiki Opiekuñczo- Wychowawczej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukoñczone studia podyplomowe z zakresu Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studia Zarz±dzania "Mened¿er w O¶wiacie" SDMO w Gnie¼nie oraz Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego SDMO w Gnie¼nie. D³ugoletni pedagog, pracuj±ca w ró¿nych strefach ¿ycia cz³owieka; od przedszkola poprzez pracê na wszystkich etapach edukacji szkolnej, tak¿e jako pedagog ds. rodzin zastêpczych, specjalista ds. przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, prowadz±ca poradnictwo rodzinne i socjalne, spo³êczny kurator s±dowy.

Ponadto:

  • I i II stopieñ Studium Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie- Instytut Psychologii Zdrowia
  • Ambasador Kampanii "Dzieciñstwo bez przemocy"
  • Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwi±zaniu TSR
  • Szkolenie CrossRoads- M³odzie¿ na Rozdro¿u- amerykañski program wychowania dla m³odzie¿y

Wspó³za³o¿ycielka instytucji:

  • O¶rodka Rehabilitacyjno Wychowawczego (obecny OREW)
  • Warsztatu Terapii Zajeciowej Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych
  • Powiatowego Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego
  • Prywatnego Têczowego Przedszkola

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Karolina Ugarenko-Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko-Żurawik

Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Stasiakl

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Stasiakl