NASZA KADRA


podkreslnik

Karolina Ugarenko- Żurawik
Dyrektor ds. zarządzania

Ukoñczone studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuñczo- Wychowawcza na Wy¿szej Szkole Kadr Menad¿erskich w Koninie, studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego,studia podyplomowe Edukacji Wczesnoszkolnej i Edukacji Przedszkolnej z Jêzykiem Angielskim,studia podyplomowe z zakresu Rehabilitacji Osób z Niepe³nosprawno¶ci± Intelektualn± oraz Dogoterapia  w Poznaniu.

Ukoñczone kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:

  • Program Son Rise Start Up - Autism Treatment Center of America (Metoda Opcji)
  • EEG Biofeedback w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Poznaniu
  • Sensomotoryka w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Wroc³awiu
  • Handle- The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie miasta Poznania
  • Autyzm od A do Z- Problemy w pracy z dzieæmi z autyzmem, Soyer Centrum Szkoleniowe w Warszawie
  • Udzia³ w licznych kongresach, konferencjach i warsztatach majacych na celu poszerzenie wiedzy na temat autyzmu.
  • Seksualno¶æ osób z niepe³nosprawno¶ci± intelektualn± i spektrum autyzmu.
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Za³o¿ycielka i w³a¶ciciel Niepublicznego Têczowego Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w tym Prywatnego Têczowego Przedszkola, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Ma³ego Dziecka oraz Niepublicznej Integracyjnej Szko³y Podstawowej, a ponadto za³o¿yciel, cz³onek i wolontariusz Stowarzyszenia "Autyzm i MY"

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Aldona Lalik

Imię i nazwisko:
Mgr Aldona Lalik

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Kamila Andrzejewska

Imię i nazwisko:
Kamila Andrzejewska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska