NASZA KADRA


podkreslnik

Mgr Dominika Rosiak
Pedagog , terapeuta , oligofrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepe³nosprawno¶ci± Intelektualn± oraz Przygotowania Padagogicznego. W trakcie studiów z zakresu Psychologii. 

Ukoñczone kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:

  • Program Son Rise Start Up- Autism Treatment Center of America (Metoda Opcji)
  • III stopniowa terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem w Instytuacie Dziecka "Autus" w Poznaniu
  • EEG Biofeedback w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neurologii w Poznaniu
  • Heg Biofeedback Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neurologii we Wroc³awiu
  • Handle- The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie miasta Poznania
  • Udzia³ w licznych kongresach, konferencjach i warsztatach maj±cych na celu poszerzenie wiedzy na temat autyzmu.
  • Studia podyplomowe z edukacji wczesnosakolnej i edukacji przedszkolnej z jêzykiem angielskim.
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Za³o¿ycielka, cz³onek i wolontariusz Stowarzyszenia "Autyzm i My" oraz koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Ma³ego Dziecka przy Prywatnym Têczowym Przedszkolu.

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Aldona Lalik

Imię i nazwisko:
Mgr Aldona Lalik

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Kamila Andrzejewska

Imię i nazwisko:
Kamila Andrzejewska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska