Kadra Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka


podkreslnik

Karolina Ugarenko- ¯urawik- dyrektor ds. zarz±dzania, pedagog

Ukoñczone studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuñczo- Wychowawcza na Wy¿szej Szkole Kadr Mened¿erskich w Koninie, studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. W  trakcie zdobywania kwalifikacji z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepe³nosprawno¶ci± Intelektualn± oraz Dogoterapii  w „Fundacji Ma³y Piesek Zuzi” w Poznaniu. 

Ukoñczone  kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:
•Program Son Rise Start Up - Autism Treatment Center of America ( Metoda Opcji )
•EEG Biofeedback w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Poznaniu
•Sensomotoryka w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Wroc³awiu
•Handle – The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie  miasta Poznania
•Udzia³ w licznych kongresach, konferencjach  i warsztatach maj±cych na celu poszerzenie wiedzy na temat autyzmu.


Mgr Dominika Rosiak-  pedagog/terapeuta/oligofrenopedagog/koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Ma³ego Dziecka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu  Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepe³nosprawno¶ci± Intelektualn± oraz Przygotowania Pedagogicznego. W trakcie studiów z zakresu Psychologii.

Ukoñczone  kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:
•Program Son Rise Start Up - Autism Treatment Center of America (Metoda Opcji)
•III stopniowa terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem w Instytucie Dziecka „Autus” w Poznaniu,
•EEG Biofeedback w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Poznaniu
•Heg Biofeedback Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wroc³awiu
•Handle – The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie  miasta Poznania
•Udzia³ w licznych kongresach, konferencjach  i warsztatach maj±cych na celu poszerzenie wiedzy na temat autyzmu.
.
 

Mgr Edyta Wojciechowska-  Filolog polski/logopeda/terapeuta/oligofrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu Logopedii, Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepe³nosprawno¶ci± Intelektualn±  oraz  Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Ukoñczone  kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:
•III stopniowy kurs terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem w Instytucie Dziecka „Autus” w Poznaniu,
•Senomotoryka I i II stopieñ -Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wroc³awiu,
•Handle – The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie  miasta Poznania,
•Metoda Knilów  w Centrum Szkoleñ ”Educo” Szczecin,
•Zaburzenia s³uchu u dzieci i m³odzie¿y - Diagnostyka i planowanie terapii, Zastosowanie Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D prof. E. Ozimka, Fundacja Conum Bommune,
•Udzia³ w licznych kongresach, konferencjach  i warsztatach maj±cych na celu poszerzenie wiedzy na temat autyzmu.


Mgr Monika Kujawska- nauczyciel wychowania przedszkolnego/terapeuta

Absolwentka  studiów magisterskich z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ponadto specjalista w zakresie terapii pedagogicznej,  jak równie¿ animator zabaw. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji osób z Niepe³nosprawno¶ci± Intelektualn±. 

Ukoñczone  kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:
•III stopniowy kurs terapii behawioralnej  dla dzieci z autyzmem w Instytucie Dziecka „Autus” w Poznaniu,
•Terapia rêki I i II stopieñ Soyer Poznañ,
•Arteterapia w pracy nauczyciela Lublin,
•Szkolenie z animacji praktycznej Happy Centrum Poznañ,
•„Jak wykszta³ciæ inteligencjê emocjonaln± u dzieci w wieku przedszkolnym?” MODN Konin

Organizator licznych konkursów plastycznych, nauczyciel  mianowany.

 

 

Mgr Katarzyna Szymczak - Fizjoterapeuta

Ukoñczone studia magisterskie z zakresu Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w £odzi, studia podyplomowe z zakresu Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej. 

Ukoñczone  kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:
•PNF w „Kinezio Rehabilitacja” w Warszawie
•Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w FALMED - Rehabilitacja Ruchowa Prze¼mierowo
•Terapia rêki I i II stopieñ,
•Neurorozwojowa  diagnostyka i rehabilitacja niemowl±t i dzieci starszych W REHASTART w £odzi
•Seminarium wprowadzaj±ce do Terapii Integracji Sensoryczej Ayres SIAT,
•Udzia³ w licznych konferencjach  dotycz±cycych fizjoterapii pediatrycznej.

 

Dr Kamila Walczak-  terapeuta Metody Ruch Rozwijaj±cy Weroniki Sherborne 

Doktorat obroniony na Uniwersytecie Wroc³awskim (tematem przewodnim by³a analiza ruchu ludzkiego w relacji); Kwalifikacje w kierunku komunikacji miêdzyludzkiej na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej (specjalno¶æ: Komunikacja Spo³eczna) w WSUS w Poznaniu; Przygotowanie Pedagogiczne na Wydziale Edukacji Technicznej i Informatycznej we WSPT w Koninie. Kwalifikacje do prowadzenia zajêæ Metod± Ruchu Rozwijaj±cego.

•Certyfikat  International Sherborne Co-operation (ISCO II poziom) pod kierunkiem prof. M. Bogdanowicz;
•Ukoñczenie szkolenia choreologicznego w stopniu zaawansowanym (analiza ruchu, kinetografia, rekonstrukcja tañców) w Instytucie Choreologii w Poznaniu pod kierunkiem prof. R. Lange;
•Absolwentka Chrze¶cijañskiego Studium Teatru Ruchu Wis³a/ Gdañsk;
•Ukoñczenie dwuletnich warsztatów pantomimy we Wroc³awskim Teatrze Pantomimy w ramach Programu Edukacyjnego „Pantomima”.
Aktualnie wspó³pracuje jako:
•Coach dla Studia DeoRecordings we Wi¶le (szkolenia w Polsce i za granic± z komunikacji miêdzyludzkiej);
•Dziennikarka w czasopi¶mie WARTO w Dziêgielowie.

Mgr Izabela Kapral

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Magister Pedagogiki Opiekuñczo Wychowawczej na Akademi Humanistyczno- Ekonomicznej w £odzi studia licencjackie z Edukacji Wczesnoszkolnej.

Ukoñczone kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce:

  • Terapia rêki I i IIstopieñ Soyer Poznañ
  • "Jak wykszta³ciæ inteligencjê emocjonaln± u dzieci w wieku przedszkolnym?" MODN Konin
  • Kurs instrukta¿owy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y
  • Modu³ pamiêæ i koncentracja. Zajecia wed³ug programu skutecznej nauki Leonardo w Leader School Ko³o
  • Szkolenie z zakresu ortografii cz I i II Nowoczesne Metody Nauczania Leader School Ko³o
  • "Kiedy maluchy zmieniaj± siê w zuchy- wspieranie adaptacji ma³ych dzieci w przedszkolu" MODN Konin

 

Oferta zajêæ w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

•Zajêcia logopedyczne- mgr Edyta Wojciechowska

•Terapia Ogólnorozwojowa- mgr Dominika Rosiak

•Ruch Rozwijaj±cy Weroniki Sherborne- dr  Kamila Walczak

•Sensomotoryka-mgr Edyta Wojciechowska/Karolina Ugarenko- ¯urawik

•EEG Biofeedback- mgr Dominika Rosiak/Karolina Ugarenko –¯urawik

•Heg Biofeebdack- mgr Dominika Rosiak

•Rehabilitacja Ruchowa- mgr Katarzyna Szymañska

•Muzykoterapia- Micha³ Rybiñski

•Arteterapia - Mgr Katarzyna Lewandowska

* Terapia rêki - Mgr Izabela Kapral

•Son Rise- mgr Dominika Rosiak/Karolina Ugarenko- ¯urawik

•Terapia Behawioralna- mgr Dominika Rosiak/mgr Edyta Wojciechowska

 

Dobór metod odbywa siê w sposób indywidualny. W porozumieniu z rodzicem zostaje opracowany przez Zespó³ Wczesnego Wspomagania Indywidualny Program, który podczas trwania terapii poddany jest ewaluacji.

 

KONTAKT:
Email: wczesneteczowe@wp.pl

tel. 796-927-920

 

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Karolina Ugarenko-Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko-Żurawik

Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Stasiakl

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Stasiakl