Regulamin Stowarzyszenia


podkreslnik

Regulamin Stowarzyszenia "Autyzm i My"

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę "Stowarzyszenie Autyzm i MY". W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest (gmina Koło/ powiat kolski/ województwo wielkopolskie)

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Koło.

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.

5. Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu, oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Cele Stowarzyszenia to:

a. udzielanie pomocy i wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych autyzmem

b)działalność na rzecz propagowania wiedzy o autyzmie

c) promocja i organizacja wolontariatu

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez.

a) działalność grupy wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych autyzmem

b) tworzenie centrum wolontariatu: organizacja szkoleń wolontariatu

c) organizacja szkoleń i konferencji dotyczących autyzmu

11. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

13. Członek ma prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

b) udział w zebraniach Stowarzyszenia

c) udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

14. Członek zobowiązany jest do:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

b) przestrzegania Regulaminu i Uchwał Stowarzyszenia

c) regularnego opłacania składek członkowskich

d) pracą i podstawą dbania o dobre imię Stowarzyszenia

15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela Stowarzyszenia

b) z powodu złamania regulaminu Stowarzyszenia

c) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

d) z powodu nieopłacania składek za okres 6 miesięcy

16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

17. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Członków

b) Przedstawiciel

18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

20. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel Stowarzyszenia.

22. Kadencja Przedstawiciela trwa 4 lata. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

a) określanie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia

b) decyduje o rozwiązaniu się Stowarzyszenia

c) dokonuje oceny działalności Stowarzyszenia

d) dokonuje zmian w regulaminie Stowarzyszenia

24. Zebranie Członków większością głosów przy obecności połowy osób uprawnionych do głosowania może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

25. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy- Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Karolina Ugarenko-Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko-Żurawik

Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Stasiakl

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Stasiakl