Prywatne Tęczowe Przedszkole


podkreslnik

„ Wszystkiego co naprawdê trzeba wiedzieæ nauczy³em siê w przedszkolu – o tym jak ¿yæ, co robiæ, jak postêpowaæ, wspó³¿yæ z innymi, patrzeæ, odczuwaæ, my¶leæ, marzyæ i wyobra¿aæ sobie lepszy ¶wiat.”

Robert Fulghum

 

Maj±c na uwadze prawdê tych s³ów, wiedz±c, ¿e w pierwszych latach ¿ycia ma³y cz³owiek uczy siê najszybciej i najwiêcej, przedstawiamy Pañstwu nasz± ofertê;

 

Prywatne Têczowe Przedszkole

 

W naszym przedszkolu uczymy dzieci, g³ównie, za pomoc± do¶wiadczania i prze¿ywania, gdy¿ tak pozyskiwan± wiedzê cz³owiek przyswaja sobie najlepiej, najszybciej i najd³u¿ej ona w nim pozostaje.

 

Budynek, w którym mie¶ci siê placówka jest przystosowany do potrzeb przedszkola. Spe³nia wszelkie standardy bezpieczeñstwa dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prywatne Têczowe Przedszkole jest w³asno¶ci± Pani Karoliny Ugarenko – ¯urawik, która pe³ni funkcjê dyrektora ds. zarz±dzania.

Dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego Têczowego Przedszkola jest mgr Maria Ugarenko – Kupiñska ; wieloletni pedagog z wszechstronnym do¶wiadczeniem.

Zakresy obowi±zków dyrektorów reguluje Statut Têczowego Przedszkola

Personel pedagogiczny to osoby przygotowane do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego:

1. mgr Magdalena Nowakowska – nauczycielka prowadz±ca grupê trzylatków 

2. Kamila Jamruszka - nauczycielka prowadz±ca grupê czterolatków,

3. mgr Katarzyna Lewandowska- nauczycielka prowadz±ca grupê piêciolatków, 

4. mgr Adriana Król nauczycielka prowadz±ca grupê sze¶ciolatków,

5. mgr Dominika Rosiak - pedagog/ oligofrenopedagog/ terapeuta bahawioralny.

6. mgr Kamila Andrzejewska- nauczycielka jêzyka angielskiego,

7. mgr Edyta Wojciechowska- filolog, logopeda, oligofrenopedagog,

 

Dodatkowe zajêcia prowadz± nauczycielki pracuj±ce w niepe³nym wymiarze godzinowym:

1. dr Kamila Walczak – prowadz±ca ruch rozwijaj±cy Weroniki Sherborne,

2. mgr Renata Wo¼niak – prowadz±ca naukê religii,

3. mgr Katarzyna Szymczak - fizjoterapeuta,

 

 

 

Oprócz nauczycielek zatrudnione s± pomoce wychowawczyñ:

1. Karolina Musia³,

2. Ewelina Witkowska,

3. Janina Sobczak,

4. Jaonna Rosiak

5.Kamila Grygielska

6.Agata Grabowska

7.And¿elika Kamiñska

 

 

Pracownik administracyjny-Dorota Iwulska

 

Wszystkie nauczycielki i pomoce dzielnie wspiera p. Lidia Dynarska - pracownik obs³ugi.

 

Pracê z dzieæmi podczas zajêæ prowadzimy metod± dobrego startu (MDS ), która zosta³a przeniesiona na grunt Polski z Francji i opracowana przez prof. M. Bogdanowicz

 

Metoda dobrego startu to system æwiczeñ oddzia³uj±cych przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.

Zasadnicz± rolê odgrywaj± w tej metodzie trzy elementy:

-wzrokowy (wzory graficzne),

-s³uchowy (piosenka)

-motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

 

Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynno¶ci analizatorów: wzrokowego, s³uchowego i kinestetyczno-ruchowego, kszta³cenie lateralizacji, orientacji w schemacie cia³a i przestrzeni.

W jej za³o¿eniach le¿y wiêc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-s³uchowo-ruchowych, a tak¿e harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych.

Dziêki tej integracji dochodzi do wykszta³cenia prawid³owej orientacji czasowo-przestrzennej, mo¿liwo¶ci wykonywania ruchów dowolnych, coraz lepiej zorganizowanych, zlokalizowanych w okre¶lonej przestrzeni i czasie.

Metoda dobrego startu oprócz rozwijania percepcji, motoryki i integracji percepcyjno-motorycznej kszta³ci te¿ zdolno¶æ rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynaj±cych naukê szkoln±. Zespo³owa forma prowadzenia zajêæ u³atwia nawi±zanie kontaktów spo³ecznych i uczy wspó³dzia³ania dzieci, maj±ce trudno¶ci w przystosowaniu siê lub zaburzone emocjonalnie.

Æwiczenia metod± dobrego startu sk³adaj± siê z trzech zasadniczych grup: æwiczeñ ruchowych, ruchowo-s³uchowych, ruchowo-s³uchowo-wzrokowych.

Wszystkie trzy rodzaje æwiczeñ wystêpuj± w ka¿dym zajêciu, stanowi±c jego kolejne etapy.

Zajêcia prowadzone metod± dobrego startu, z punktu widzenia organizacji zajêæ, przebiegaj± zawsze zgodnie ze sta³ym schematem. Zale¿nie od wieku dzieci i przyjêtej formy tej metody zmieniaj± siê proporcje poszczególnych czê¶ci struktury zajêæ.

W ka¿dym seansie wystêpuj±:

1. Zajêcia wprowadzaj±ce.

2. Zajêcia w³a¶ciwe:

A. æwiczenia ruchowe,

B. æwiczenia ruchowo-s³uchowe,

C. æwiczenia ruchowo-s³uchowo-wzrokowe.

3. Zajêcia koñcowe.

 

 

Dla rodziców

Nasza oferta skierowana jest równie¿ dla rodziców, którzy chc± ¶wiadomie wychowywaæ swoje dzieci, na zdrowych doros³ych.

W naszym kraju nie ma tradycji uczenia siê wychowywania dzieci; wiêkszo¶æ rodziców pozostaje w przekonaniu, ¿e wiedz± jak siê to robi, bo wiedz± jak to wobec nich robili rodzice. Nie ma nic bardziej mylnego; zmienia siê ¶wiat, kultura, spo³eczeñstwo, technika – tylko metody wychowawcze maj± pozostaæ te same.

Dbaj±c o rozwój naszych dzieci, czujemy siê w obowi±zku pomagaæ „naszym rodzicom” w tej jak¿e trudnej, codziennej pracy - sztuce, jak± jest kszta³towanie ma³ego cz³owieka. W naszym przedszkolu odbywaj± siê spotkania, podczas których uczymy siê: rosn±æ z naszym potomstwem, rozumieæ je i wspieraæ jego rozwój.

Marzymy te¿ o kszta³towaniu potrzeby aktywnego spêdzania wspólnego czasu wolnego przez ca³± rodzinê; mamy na tê okoliczno¶æ trochê planów i propozycji. Ju¿ sprawdzi³y siê organizowane przez nas ogniska, podczas których rodzice wspaniale bawi± siê razem z pociechami. W naszych imprezach chêtnie uczestnicz± te¿, zapraszani przez nas: rodzeñstwa, babcie i dziadkowie a tak¿e ciocie i wujkowie.

Kadra

Poznaj naszych opiekunów i nauczycieli

podkreslnik
Anna Janczak

Imię i nazwisko:
Anna Janczak

Olga Błaszczyk

Imię i nazwisko:
Olga Błaszczyk

Sebastian Białecki

Imię i nazwisko:
Sebastian Białecki

Mgr Natalia Michalak

Imię i nazwisko:
Mgr Natalia Michalak

Adriana Król

Imię i nazwisko:
Adriana Król

Mgr Aldona Lalik

Imię i nazwisko:
Mgr Aldona Lalik

Mgr Małgorzata Jęcka

Imię i nazwisko:
Mgr Małgorzata Jęcka

Karolina Musiał

Imię i nazwisko:
Karolina Musiał

Ewelina Witkowska

Imię i nazwisko:
Ewelina Witkowska

Kamila Jamruszka

Imię i nazwisko:
Kamila Jamruszka

Kamila Andrzejewska

Imię i nazwisko:
Kamila Andrzejewska

Mgr Dominika Rosiak

Imię i nazwisko:
Mgr Dominika Rosiak

Mgr Magdalena Gołembska

Imię i nazwisko:
Mgr Magdalena Gołembska

Karolina Ugarenko- Żurawik

Imię i nazwisko:
Karolina Ugarenko- Żurawik

Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Imię i nazwisko:
Mgr Maria Ugarenko- Kupińska

Lidia Dynarska

Imię i nazwisko:
Lidia Dynarska

Dorota Iwulska

Imię i nazwisko:
Dorota Iwulska

Janina Sobczak

Imię i nazwisko:
Janina Sobczak

Kamila Grygielska

Imię i nazwisko:
Kamila Grygielska

Mgr Karolina Porosa

Imię i nazwisko:
Mgr Karolina Porosa

Mgr Renata Woźniak

Imię i nazwisko:
Mgr Renata Woźniak

Mgr Izabela Kapral

Imię i nazwisko:
Mgr Izabela Kapral

Mgr Andżelika Kamińska

Imię i nazwisko:
Mgr Andżelika Kamińska

Mgr Agata Grabowska

Imię i nazwisko:
Mgr Agata Grabowska

Mgr Katarzyna Lewandowska

Imię i nazwisko:
Mgr Katarzyna Lewandowska

Mgr Marta Leszcz

Imię i nazwisko:
Mgr Marta Leszcz

Dr Kamila Walczak - Tułak

Imię i nazwisko:
Dr Kamila Walczak - Tułak

Mgr Monika Kujawska

Imię i nazwisko:
Mgr Monika Kujawska

Mgr Edyta Wojciechowska

Imię i nazwisko:
Mgr Edyta Wojciechowska